O Projekcie

 

Wprowadzenie

 

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) jest programem operacyjnym w ramach Polityki edukacyjnej m. st. Warszawy w latach 2008-2012 przyjętej Uchwałą Nr XXVII/871/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 roku. WPEK jest jednocześnie programem operacyjnym przygotowywanego w 2009 roku Programu rozwoju kultury w Warszawie w latach 2009-2020.

 

Podstawowym założeniem projektu jest zbudowanie zintegrowanego systemu współpracy instytucji kultury, organizacji pozarządowych, placówek edukacji pozaszkolnej, wyższych uczelni oraz szkół w celu tworzenia i realizowania programu edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. To założenie wpisuje się w misję Narodowej Strategii Rozwoju Kultury 2004-2013: Zrównoważony rozwój kultury jako najwyższej wartości przenoszonej ponad pokoleniami określającej całokształt historyczno – cywilizacyjny dorobek Polski, wartości warunkującej tożsamość narodową i gwarantującą ciągłość tradycji i rozwoju Regionów.

 

Edukacja kulturalna obejmujące zarówno edukację artystyczną i estetyczną, jak i wprowadzenie do wiedzy i oceny dziedzictwa kulturowego oraz do uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym; zaangażowanie w procesy upowszechniania kultury; uwrażliwianie na równoważną godność kultur oraz na podstawową więź łączącą dziedzictwo ze współczesnością; kształcenie do wartości moralnych i obywatelskich; przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu; kształcenie interkulturowe i wielokulturowe. Te wszystkie elementy uwzględnione zostały w WPEK.

 

W „Programie rozwoju kultury w Warszawie …” stwierdza się: Warszawa ma szczególną rolę do odegrania w dziedzinie edukacji kulturalnej. Powinna pokazać jak należy uzupełniać ofertę podstawową o komponent miejski poprzez działania oparte na szerokiej współpracy podmiotów ze wszystkich sektorów. (…) Warszawa potrzebuje polityki edukacji kulturalnej, która uwzględnia europejskie tendencje i potrzeby mieszkańców.

 

W „Polityce edukacyjnej miasta stołecznego Warszawy …” za jeden z priorytetów działania uznano między innymi ideę uczenia się poza szkołą, czyli zasadę kształcenia i samokształcenia przez całe życie. Podkreślono przy tym, że stolica staje się miastem, którego mieszkańcy chcą się uczyć, doskonalić zawodowo i rozwijać swoje zainteresowania. Młodzież deklaruje, że uczestniczy w życiu kulturalno-rozrywkowym miasta i nadal będzie aktywnie brać w nim udział, o ile zostaną spełnione jej oczekiwania – więcej bezpłatnych imprez oraz bardziej zróżnicowana oferta.

 

Od września 2009 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza reformę programową do szkół i placówek oświatowych, w której znaczącą rolę w kształceniu oraz wychowaniu dzieci i młodzieży będzie spełniać edukacja kulturalna w formie zajęć artystycznych, zajęć z wiedzy o kulturze i sztuce, a także zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i umiejętności uczniów. Warszawskie szkoły nie powinny być pozostawione samotnie wobec tego nowego wyzwania. Powinny otrzymać wsparcie, instytucji kultury, placówek edukacji pozaszkolnej, organizacji pozarządowych i twórców. W stolicy istnieje środowisko sprzyjające edukacji kulturalnej: teatry, muzea, galerie, biblioteki, ośrodki kultury, placówki edukacji pozaszkolnej; jest ich łącznie prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawa ponad 100. Ponadto Warszawa jako stolica kraju jest siedzibą instytucji kultury o znaczeniu narodowym, takich jak Opera Narodowa, Muzeum Narodowe i inne. Są również prywatne teatry, galerie, kina i organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze edukacji i sztuki. Dodatkowo należy wspomnieć o sieci powiązań kulturalnych z partnerami zagranicznymi, zwłaszcza europejskimi. Te wszystkie elementy tworzą ogromny potencjał kulturotwórczy, umożliwiający upowszechnianie sztuki, animację kultury, który powinien zostać włączony w proces edukacji kulturalnej uczniów szkół warszawskich.

 

Wprowadzenie „Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej” otwiera wiele możliwości wykorzystania tego potencjału przy współpracy i współdziałaniu placówek oświatowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i wyższych uczelni. Celem programu jest między innymi takie wychowanie dzieci i młodzieży, aby potrafiły aktywnie uczestniczyć w kulturze. Równie ważne jest przygotowanie ich do udziału w świecie wartości symbolicznych – w sztuce, literaturze, nauce. Tak pojmowane uczestnictwo sprowadza się nie tylko do odtwarzania wartości, lecz także do ich tworzenia i przetwarzania już istniejących. Innowacyjne uczestnictwo w kulturze – oparte na możliwości wyboru, umiejętności czytania kodów poszczególnych dziedzin sztuki, na samodoskonaleniu i samorealizacji – to elementy twórczej aktywności kulturalnej. Trzeba je wzbogacać o umiejętności samodzielnego wartościowania zjawisk i wytworów kultury, o stosunek do tradycji kulturowej. Edukacja kulturalna to właściwie wzbogacanie osobowości poprzez postrzeganie świata i ludzi za pomocą form przypisanym zmysłom: obrazu, dźwięku, zapachu, dotyku, przestrzeni, słowa. Szeroki zakres działań edukacyjnych pozwala na aktywizowanie odczuć, wyobraźni, zdolności rozumienia drugiego człowieka oraz empatii, a także ekspresji w wyrażaniu siebie. W konsekwencji udział w tak pojmowanym procesie powinien doprowadzić uczestnika do umiejętności radzenia sobie w określonej społeczności przy jednoczesnym zachowaniu tego, co wyjątkowe, niepowtarzalne, indywidualne. Warsztaty artystyczne i zajęcia z dziedzin humanistycznych poza zdobywaniem wiedzy i kształceniem umiejętności służą również temu celowi. W tym kontekście budowanie strategii „Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej” w zakresie zadań i metod realizacji nie może pominąć celów, jakie stawia się edukacji kulturalnej w społeczeństwie obywatelskim. Obejmuje ona zarówno edukację artystyczną i estetyczną, jak i:

 • uznanie dziedzictwa kulturowego jako ważnego czynnika wychowawczego integrującego społeczność,

 • wprowadzenie do uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym,

 • zaangażowanie w procesy upowszechniania kultury,

 • uwrażliwianie na równoważną godność kultur oraz na podstawową więź łączącą dziedzictwo ze współczesnością,

 • kształcenie do wartości moralnych i obywatelskich,

 • przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu,

 • kształcenie interkulturowe czy wielokulturowe,

 • projekty w ramach programów rocznicowych itp.

 

Powyższe cele w szerszym ujęciu odwołują się do zagadnień edukacji kulturalnej, które zostały zawarte w dokumentach strategicznych Miasta st. Warszawy:

 • Polityce Edukacyjnej Miasta Stołecznego w latach 2008-2012,

 • Programie Rozwoju Kultury w Warszawie w latach 2009 – 2020 (projekt),

 • Strategii Społecznej m.st. Warszawy.

 

Szczególny kontekst wprowadzenia WPEK stanowi ubieganie się Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Działania realizowane w ramach programu służą również wsparciu tego strategicznego dla miasta działania.

 

 1. Założenia programu

 

Podstawowym założeniem programu jest zbudowanie zintegrowanego systemu współpracy instytucji kultury, organizacji pozarządowych, placówek edukacji pozaszkolnej, wyższych uczelni oraz szkół w celu tworzenia i realizowania programu edukacji kulturalnej wszystkich grup wiekowych społeczności Warszawy.

Teatry, kina, muzea, galerie, biblioteki, domy kultury, placówki edukacji pozaszkolnej nie tylko prowadzą działalność artystyczną, lecz także upowszechniają sztukę i tworzą programy edukacyjne. Często są to programy unikatowe czy incydentalne. Brakuje rzetelnej informacji o wartościowych programach edukacyjnych, a dodatkowo ich promocja w środowisku oświatowym nie jest skuteczna. Brak też sposobów weryfikacji programów, stąd też pozbawieni pełnej informacji dyrektorzy szkół i nauczyciele zwykle rezygnują ze współpracy w tej dziedzinie na przykład z organizacjami pozarządowymi.

Opracowywane programy powinny mieć charakter cykliczny – otwierać i kończyć proces edukacji na różnych poziomach wieku uczestnika.

 

Główne zadania warszawskiej edukacji kulturalnej należy umieścić w trzech obszarach zintegrowanego działania:

 

 1. Opracowanie i realizowanie programów, w których edukacja kulturalna nie jest incydentalnym zdarzeniem, ale ciągłym procesem rozwijania zainteresowań, kształcenia umiejętności oraz zdolności dzieci i młodzieży (od przedszkolaka do studenta) przy podmiotowym wykorzystaniu różnych dziedzin sztuki.

 2. Budowanie i rozwijanie stałej współpracy instytucji kultury, placówek wychowania pozaszkolnego i organizacji pozarządowych ze szkołami w realizacji zajęć artystycznych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych.

 3. Animowanie życia kulturalnego w Warszawie oraz upowszechnianie działań edukacji kulturalnej jako animacji społeczno-wychowawczej w przestrzeni środowiska lokalnego (dzielnica, miasto).

 

 

II. Cele programu

 

 1. Podnoszenie kompetencji kulturalnych mieszkańców Warszawy i rozszerzanie uczestnictwa mieszkańców Warszawy w kulturze.

 2. Zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

 3. Podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej.

 4. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej.

 5. Wzmacnianie tożsamości warszawskiej mieszkańców miasta.

 

III. Główne zadania oraz metody realizacji celu

 

 1. Zbudowanie systemu gromadzenia i upowszechniania informacji o programach edukacji kulturalnej w Warszawie.

 

Metody realizacji celu:

 1. stworzenie systemu informacji o edukacji kulturalnej, w tym

 • bazy podmiotów realizujących programy edukacji kulturalnej,

 • oferty szkoleniowej dla nauczycieli i kadr instytucji kultury, w tym: instruktorów i animatorów,

 1. utworzenie strony internetowej „Warszawski Program Edukacji Kulturalnej”, scalającej informacje od wszystkich podmiotów,

 2. wydawanie cyklicznego biuletynu informacyjnego (WIEK – Warszawski Informator Edukacji Kulturalnej),

 3. stworzenie bazy informacyjnej o konkursach i źródłach pozyskiwania środków na nowatorskie programy edukacji kulturalnej,

 4. komunikacja i informacja poprzez sieć koordynatorów edukacji kulturalnej,

 5. stworzenie stałego forum wymiany informacji o programach edukacji kulturalnej,

 6. zbudowanie systemu oceny i rekomendacji ofert edukacyjnych (komisja eksperci i nauczyciele, rada programowa),

 7. utworzenie na bazie istniejących placówek lub instytucji kultury miejskich, dzielnicowych i środowiskowych punktów informacyjnych o działalności i programach edukacji kulturalnej,

 8. wpisanie placówek edukacji kulturalnej w Miejski System Informacji oraz w Punktach Informacji Turystycznej,

 9. organizowanie na poziomie dzielnic i miasta dorocznego Warszawskiego Festiwalu Edukacji Kulturalnej, promującego najciekawsze realizowane formy edukacji i animacji kulturalnej.

 

 1. Wzmacnianie podstawowych ogniw systemu edukacji kulturalnej i relacji między nimi.

 

Metody realizacji:

 1. finansowanie programów edukacyjnych poprzez

 • konkursy dla organizacji pozarządowych,

 • granty dla szkół, placówek oświatowych i instytucji kultury oraz innych podmiotów,

 • dotacje podmiotowe,

 • powierzanie zadań.

 1. promowanie edukacji kulturalnej poprzez:

 • festiwale, giełdy,

 • uwzględnianie edukacji artystycznej i kulturalnej jako priorytetów konkursów na wykonanie zadań zlecanych przez miasto,

 • wykorzystanie edukacji kulturalnej w promocji Warszawy,

 • wspieranie programów animacji społeczno-kulturalnej w środowiskach lokalnych wzmacniających tożsamość warszawską,

 • wspieranie współpracy instytucji kultury z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.

 1. tworzenie dzielnicowych Centrów Informacji i Edukacji Kulturalnej na bazie istniejących placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury, bibliotek czy szkół,

 2. ustanowienie sieci koordynatorów edukacji kulturalnej na trzech poziomach:

 • w szkołach - koordynator edukacji kulturalnej w szkole – KEKS, w placówkach oświatowych, instytucjach kultury, w szczególności w domach kultury i bibliotekach,

 • w dzielnicach – dzielnicowy koordynator edukacji kulturalnej,

 • miejskim - warszawski koordynator edukacji kulturalnej.

 1. utworzenie Rady Koordynatorów Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej

 2. powołanie Zespołu Programowego Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, do którego przedstawicieli szkół i placówek wychowania pozaszkolnego wskazuje Dyrektor Biura Edukacji, a przedstawiciela instytucji kultury wskazuje Dyrektor Biura Kultury

 

 1. Wspieranie programu edukacji kulturalnej w szkołach

 

Metody realizacji:

 1. współpraca szkół z podmiotami realizującymi WPEK przy opracowaniu i realizacji programów zajęć z przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka) i humanistycznych oraz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i umiejętności uczniów,

 2. opracowanie w ramach programu przykładowych modułów edukacyjnych dla szkół (np. literatura, plastyka, muzyka, teatr, taniec, film i fotografia, muzealnictwo i zabytki oraz modułów interdyscyplinarnych łączących kilka dziedzin sztuki),

 3. przygotowanie oferty zajęć pozaszkolnych rozwijających zdolności i umiejętności uczniów (korzystanie z zajęć z zakresu edukacji kulturalnej poza szkołą w placówkach wychowania pozaszkolnego i instytucjach kultury) – uznawanych na mocy porozumienie przez dyrekcję szkoły jako zajęcia pozalekcyjne,

 4. ustanowienie w ramach przyznawanego przez Prezydenta m.st. Warszawy Wyróżnienia dla szkół „szkoła z pomysłem” kategorii Szkoła z pomysłem na kulturę,

 5. wypracowanie programów edukacji kulturalnej możliwych do wykorzystania w szkolnych programach wychowawczych i profilaktycznych,

 6. wypracowanie programów arteterapii,

 7. opracowanie i upowszechnienie przykładowych scenariuszy zajęć z edukacji kulturalnej w szczególności edukacji regionalnej i wielokulturowej,

 8. rekomendowanie tworzenia w szkołach interdyscyplinarnych pracowni artystycznych,

 9. wypracowanie modelu partnerskiego współdziałania placówek wychowania pozaszkolnego ze szkołami polegającego na współpracy nauczycieli przedmiotów artystycznych ze szkołami oraz wykorzystaniu specjalistycznych pracowni w placówkach do zajęć pozalekcyjnych,

 10. realizowane zajęć z przedmiotów artystycznych w szkołach w formule modułowej i projektowej jako alternatywa dla modelu klasowo-lekcyjnego,

 11. skoordynowanie kalendarza szkolnych konkursów artystycznych z przeglądami międzyszkolnymi, dzielnicowymi i warszawskimi,

 12. wypracowanie modelu współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi w zakresie programu edukacji kulturalnej,

 13. promowanie międzynarodowej współpracy szkół w zakresie edukacji kulturalnej.

 

 

 1. Stwarzanie szans dla rozwoju własnej aktywności kulturalnej mieszkańców Warszawy.

 

Metody realizacji celu:

 1. rozpoznawanie potrzeb środowisk lokalnych w zakresie edukacji kulturalnej

 2. wspieranie nieformalnych inicjatyw kulturalnych koncentrujących się na:

 • kulturze tolerancji, współdziałania, współodczuwania,

 • kulturze życia codziennego,

 • rozwoju i wyrównywaniu kompetencji kulturowych młodzieży, w tym z grup defaworyzowanych,

 • integracji międzypokoleniowej, międzyśrodowiskowej, interregionalnej i międzynarodowej,

 • przygotowaniu do uczestnictwa w kulturze,

 • rozwoju talentów i twórczości młodzieżowej,

 • opracowaniu standardów kształcenia młodzieży przejawiającej szczególne uzdolnienia artystyczne,

 • indywidualnym programie dla uczestników uzdolnionych,

 • promocji twórczości uczestników uzdolnionych,

 • współpracy z wyższymi uczelniami w zakresie kształcenia młodzieży uzdolnionej; konsultacje, zapraszanie twórców i nauczycieli akademickich na zajęcia w domach kultury i placówkach wychowania pozaszkolnego.

 1. wspomaganie rodziny w rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, m.in. poprzez realizację projektów familijnych,

 2. sprawowanie mecenatu nad amatorskim ruchem artystycznym, w tym organizacja przeglądów, konkursów, koncertów, festiwali promujących twórczość,

 3. przyznawanie stypendiów Prezydenta Warszawy dla młodych twórców,

 4. wspieranie międzyszkolnych form działalności artystycznej,

 5. wspieranie inicjatyw instytucji kultury i placówek wychowania pozaszkolnego o zasięgu ponadlokalnym,

 6. realizowanie projektów korespondujących z kulturą młodzieżową,

 7. stwarzanie możliwości realizowania oddolnych projektów kultury młodzieżowej w placówkach,

 8. wspieranie młodzieżowych inicjatyw artystycznych,

 9. poszukiwanie i promowanie nowatorskich form aktywizowania środowiska lokalnego poprzez sztukę,

 10. wspieranie działalności artystycznej studentów,

 11. stworzenie warszawskiej platformy edukacji kulturalnej „Wirtualny Dom Kultury Młodzieży” – „WiDoK” (wspomaganie wymiany i dostępu do materiałów audiowizualnych, forów tematycznych, społeczności hobbystycznych, redakcji czasopism internetowych, twórczości literackiej, galerii sztuki, fotografii, filmu i nagrań muzycznych, materiałów metodycznych, materiałów pokonkursowych).

 

 

 1. Systemowe doskonalenie kadr w dziedzinie edukacji kulturalnej.

 

 1. doskonalenie kadr, obejmujące:

  • kadrę instytucji kultury,

  • nauczycieli przedmiotów artystycznych,

  • nauczycieli przedmiotów humanistycznych,

  • artystów, animatorów,

  • dyrektorów szkół i placówek,

  • nauczycieli szkół i placówek,

  • liderów organizacji pozarządowych

  • studentów uczelni artystycznych i pedagogicznych,

  • doradców metodycznych,

  • kadrę pedagogiczną poradni psychologiczno-pedagogicznych,

  • samorządowców odpowiedzialnych za kulturę i oświatę,

  • koordynatorów edukacji kulturalnej w szkołach.

 2. organizowanie forum wymiany doświadczeń placówek oświaty i kultury uczestniczących w WPEK,

 3. stałe formy doskonalenia kadr edukacji kulturalnej w ośrodku szkoleniowym „Arkadia” w Kazimierzu Dolnym,

 4. wyjazdowe formy doskonalenia kadr edukacji kulturalnej organizowane przez biura kultury i edukacji,

 5. przygotowanie placówek wychowania pozaszkolnego oraz miejskich instytucji kultury do tworzenia ofert szkoleniowych, dających nauczycielom i kadrom instytucji kultury możliwość zdobywania wiedzy i rozwijania specjalistycznych umiejętności,

 6. szkolenia dla rad pedagogicznych w zakresie edukacji kulturalnej,

 7. otwarte pracownie twórców jako forma kontaktu artystów z nauczycielami, animatorami i uczniami,

 8. stworzenie Laboratorium Edukacji Kulturalnej (LEK) jako innowacyjnej wielofunkcyjnej pracowni zorganizowanej przez Warszawskie Centrum Innowacji i Edukacji Społecznej, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Staromiejski Dom Kultury oraz wybrane placówki wychowania pozaszkolnego przy współpracy z kadrą akademicką,

 9. uruchomienie w porozumieniu z uczelniami form dokształcania kadr edukacji kulturalnej,

 10. współpraca placówek wychowania pozaszkolnego i szkół w zakresie doskonalenia wewnętrznego: wzajemny udział w zebraniach samokształceniowych, wspólna organizacja i finansowanie szkoleń dla rad pedagogicznych,

 11. forum dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego oraz domów i ośrodków kultury; cykliczne spotkania w poszczególnych placówkach wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, bank informacji,

 12. rozszerzenie roli doradców metodycznych o zadania związane z realizacją WPEK oraz zorganizowanie zespołu doradców zaangażowanych w rozwijanie programu,

 13. cykliczne publikacje z zakresu edukacji kulturalnej,

 14. wypracowanie materiałów metodycznych przydatnych dla doskonalenia kadr,

 15. wspieranie i promowanie innowacji w edukacji kulturalnej,

 16. opracowanie modelowych rozwiązań dotyczących praktyk studenckich w placówkach realizujących WPEK.

 

 

IV. Odbiorcy, adresaci projektu.

 

Odbiorcami „Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej” są dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dorośli mieszkańcy, jak też rodziny.

Program powinien wspomagać rodzinę i szkoły w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży.

 

Każdy uczeń przez wszystkie lata nauki w szkole powinien mieć możliwość stałego uczestnictwa w programie edukacji kulturalnej na pięciu poziomach:

 

 1. pierwszym: dzieci w wieku przedszkolnym

 2. drugim: szkoła podstawowa w klasach „0–III”

 3. trzecim: szkoła podstawowa w klasach IV– VI

 4. czwartym: gimnazjum

 5. piątym: szkoły ponadgimnazjalne

 

W odniesieniu do dorosłych, w tym osób starszych będzie rozwijana odpowiednio sprofilowana oferta inicjująca aktywny udział w życiu kulturalnym Warszawy, połączona m.in. z systemem karnetów, zniżek, kart edukacyjnych itp., ułatwiających tańszy dostęp do programów i imprez artystycznych.

 

 

V. Realizatorzy i koordynacja projektu.

 

Realizatorami projektu będą instytucje kultury, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje pozarządowe, szkoły, nauczyciele, doradcy metodyczni, instruktorzy, twórcy.

Przygotowanie i realizacja „Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej” wymaga utworzenia przy placówce edukacji pozaszkolnej lub instytucji kultury funkcji koordynatora edukacji kulturalnej. Zadaniem koordynatora będzie ścisła współpraca w zakresie programowym i organizacyjnym z koordynatorami w dzielnicach oraz ze szkolnymi koordynatorami (animatorami) edukacji kulturalnej powołanymi przez dyrektorów placówek oświatowych oraz stały kontakt z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz edukacji kulturalnej.

Działania warszawskiego koordynatora edukacji kulturalnej powinny zmierzać w kierunku tworzenia zintegrowanego systemu współpracy placówek, instytucji, organizacji na rzecz edukacji kulturalnej i tworzenie aktualnych, wartościowych ofert edukacji kulturalnej: programów, oferty dla szkół, propozycji zajęć artystycznych dla uczniów, kalendarza imprez artystycznych i edukacyjnych o zasięgu lokalnym i ogólnomiejskim. Działalność koordynatorów dzielnicowych koordynuje koordynator warszawski.

Źródłem informacji o WPEK, między innymi, powinna być strona internetowa „Warszawski Program Edukacji Kulturalnej”, nadzorowana przez warszawskiego koordynatora.

Monitorowanie WPEK pod kątem jakości programów i potrzeb edukacyjnych, form realizacji oraz skuteczności oddziaływania będzie należało do obowiązków koordynatora warszawskiego, który w tym zakresie współpracować musi z Zespołem Programowym WPEK oraz koordynatorami dzielnicowymi i szkolnymi. Do Zespołu Programowego WPEK doradczo mogą być powołani doradcy przedmiotów artystycznych, eksperci z uczelni, przedstawiciele placówek oraz instytucji kultury, przedstawiciele biur: edukacji i kultury (zespół spotykałby się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące), zespół organizowałby również spotkania roboczych grup eksperckich.

 

1. Zadania warszawskiego koordynatora edukacji kulturalnej

 

 1. Powoływany jest przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 2. Przewodniczy Zespołowi Programowemu WPEK i Radzie Koordynatorów WPEK.

 3. Wdraża Warszawski Program Edukacji Kulturalnej w oparciu o warszawskie placówki samorządowe.

 4. Stwarza system współpracy Miasta Stołecznego w zakresie tworzenia projektów i budowania programu edukacji kulturalnej w Warszawie z podmiotami publicznymi i niepublicznymi realizującymi edukację kulturalną w Warszawie

 5. Prowadzi monitoring działalności z zakresu edukacji kulturalnej w Warszawie i realizacji WPEK

 6. Nadzoruje system gromadzenia i upowszechniania informacji w postaci strony internetowej www. kulturalnawarszawa.pl, dotyczącej obszaru edukacji kulturalnej.

 7. Przygotowuje cykliczne raporty z postępu prac dotyczących realizacji WPEK.

 8. Przygotowuje informacje i materiały prasowe dotyczące WPEK na potrzeby Urzędu.

 9. Współpracuje z Biurem Edukacji, Biurem Kultury w zakresie realizacji WPEK.

 10. Nadzoruje system gromadzenia i upowszechniania informacji o programach edukacji kulturalnej w Warszawie i organizuje doroczny przegląd dokonujący wybór najlepszych projektów z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych na terenie Warszawy.

 11. Współpracuje i koordynuje pracę dzielnicowych koordynatorów w zakresie realizacji podstawowych zadań WPEK:

 • rozwijania stałej współpracy instytucji kultury, placówek wychowania pozaszkolnego, szkół i organizacji pozarządowych w realizacji wspólnych projektów w dziedzinie edukacji kulturalnej,

 • wspierania programów edukacji kulturalnej w szkołach,

 • stwarzania szans dla rozwoju własnej aktywności kulturalnej mieszkańców Warszawy,

 • wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,

 • systemowe doskonalenie kadr edukacji kulturalnej.

 1. Organizuje stałe, robocze posiedzenia Zespołu Programowego i Rady Koordynatorów.

 

2. Zadania dzielnicowego koordynatora edukacji kulturalnej

 

 1. Powoływany jest przez Burmistrza Dzielnicy w porozumieniu z wydziałami dla Dzielnic właściwymi w sprawach oświaty i wychowania oraz w sprawach działalności kulturalnej oraz instytucji kultury przekazanych do kompetencji dzielnic

 2. Jest etatowym pracownikiem instytucji kultury lub placówki wychowania pozaszkolnego, która zdobywa status Dzielnicowego Centrum Edukacji Kulturalnej i Informacji.

 3. Jest członkiem Rady Koordynatorów Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej i aktywnie uczestniczy w jej spotkaniach.

 4. Współpracuje w zakresie realizacji WPEK z:

 • wydziałami dla Dzielnic właściwymi w sprawach oświaty i wychowania oraz w sprawach działalności kulturalnej oraz instytucji kultury przekazanych do kompetencji dzielnic, instytucjami kultury, szkołami, organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia programu edukacji kulturalnej.

 • warszawskim koordynatorem edukacji kulturalnej.

 • koordynatorami szkolnymi i koordynatorami w placówkach i instytucjach dzielnicowych.

  1. Gromadzi i upowszechnia informacje o warsztatach artystycznych, programach edukacyjnych, wydarzeniach artystycznych w dzielnicy i w mieście.

  2. Przygotowuje ofertę z zakresu edukacji kulturalnej dla mieszkańców dzielnicy oraz koordynuje imprezy artystyczne na terenie dzielnicy.

  3. Animuje życie kulturalne dzielnicy poprzez:

 • wspieranie programów społeczno-kulturalnych wzmacniających tożsamość lokalną,

 • wspieranie współpracy instytucji artystycznych ze szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych,

 • inicjowanie i koordynowanie konkursów i festiwali międzyszkolnych i dzielnicowych z warszawskimi,

 • wspomaganie rodziny w rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży,

 • wspieranie lokalnych inicjatyw artystycznych,

 • wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,

 • promowanie nowatorskich form aktywizowania mieszkańców dzielnicy poprzez sztukę.

 •  
  1. Organizuje i prowadzi stałe, robocze i szkoleniowe spotkania z koordynatorami w dzielnicy na temat realizacji programu edukacji kulturalnej i nowych projektów oraz ofert.

  2. Wspiera koordynatorów w dzielnicy w realizacji programu WPEK w szkołach i instytucjach.

  3. Zgłasza najciekawsze projekty z zakresu edukacji kulturalnej do kapituły konkursu.

  4. Monitoruje realizację WPEK w dzielnicy.

 

 

3. Zadania koordynatora edukacji kulturalnej w szkole /KEKS/

 

 1. Powoływany jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 2. Jest członkiem rady pedagogicznej.

 3. Inicjuje i realizuje program WPEK w szkole.

 4. Współpracuje z nauczycielami i rodzicami w zakresie realizacji WPEK.

 5. Opracowuje program edukacji kulturalnej dla uczniów szkoły obejmujący zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.

 6. Animuje życie kulturalne w szkole:

 • przygotowuje dla nauczycieli informację o programach przeznaczonych dla klas z dziedziny edukacji kulturalnej,

 • wspiera uczniów w rozwijaniu zainteresowań artystycznych i w kształceniu umiejętności w dziedzinach sztuki,

 • wspiera uczniowskie inicjatywy kulturalne,

 • inicjuje i organizuje imprezy artystyczne,

 • promuje twórczość uczniów uzdolnionych.

 1. Współpracuje z dzielnicowym koordynatorem edukacji kulturalnej w zakresie:

 • pozyskania informacji na temat aktualnych ofert edukacji kulturalnej i warszawskich wydarzeń artystycznych,

 • uczestniczenia w stałym, dzielnicowym forum wymiany informacji o programach edukacji kulturalnej,

 • organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów organizowanych przez instytucje kultury, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje pozarządowe,

 • koordynacji kalendarza imprez edukacyjnych i artystycznych dzielnicowych i miejskich,

 • szkoleń i kursów w ramach WPEK,

 • spotkań z twórcami i przedstawicielami instytucji kultury, które prowadzą działalność edukacyjną.

 1. Współpracuje z instytucjami kultury, placówkami wychowania pozaszkolnego i organizacjami pozarządowymi w realizacji WPEK.

 2. Monitoruje realizację programu edukacji kulturalnej oraz WPEK w szkole.

 

Utworzenie Zespołu konsultacyjno-programowego WPEK: powołanie do zespołu doradców przedmiotów artystycznych, ekspertów z uczelni, przedstawicieli placówek oraz instytucji kultury, przedstawicieli biur: edukacji i kultury (zespół spotykałby się, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące), zespół organizowałby również spotkania roboczych grup eksperckich.

 

Wprawdzie wiodącą rolę w realizacji WPEK mają Biuro Edukacji i Biuro Kultury, jednakże efekty programu mają wymiar promocyjny, stąd ważne jest również zaangażowanie Biura Promocji Miasta. Niektóre elementy programu zakładają efekty profilaktyczne i terapeutyczne wobec czego wpisują się w zakres działania Biura Polityki Społecznej. Bezpośrednimi realizatorami programu są szkoły, instytucje kultury, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje pozarządowe. Rolę wspomagającą i ekspercką mogą sprawować wyższe uczelnie. Ważnym aspektem funkcjonowania programu będzie propagowanie jego idei oraz osiągnięć i wydarzeń a także zachodzących zmian w uczestnictwie w kulturze warszawiaków; który będzie osiągalny przy współpracy z lokalnymi mediami.

 

VI. Zasięg i miejsce realizacji

 

Miejscem realizacji programu będzie miasto stołeczne Warszawa. Zasięg programu powinien obejmować dzielnice oraz mieć charakter ogólnomiejski i metropolitalny.

 

VII. Podmioty i instytucje współpracujące

 

 1. Biuro Edukacji

 2. Biuro Kultury

 3. Biuro Polityki Społecznej

 4. Biuro Promocji Miasta

 5. Centrum Komunikacji Społecznej

 6. Instytucje kultury

 7. Placówki wychowania pozaszkolnego

 8. Szkoły

 9. Organizacje pozarządowe

 10. Wyższe uczelnie

 11. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

 12. Redakcje lokalnych mediów

 

VIII. Finansowanie programu

 

Formy finansowania WPEK obejmują w szczególności:

 1. dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,

 2. „małe granty” dla dzielnic oraz instytucji kultury na pilotażowe inicjatywy edukacji kulturalnej,

 3. granty dla jednostek oświatowych w ramach konkursu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE),

 4. środki na realizację WPEK zabezpieczone w planie wydatków Biura Edukacji i Biura Kultury na lata 2009 i 2010.

WPEK wskazuje priorytety w zakresie wydatkowania środków finansowych w obszarze edukacji kulturalnej.

 

IX . Spodziewane efekty

 

 1. Aktywny udział mieszkańców Warszawy w życiu kulturalnym stolicy.

 2. Systemowa współpraca szkół z organizacjami i instytucjami kultury w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

 3. Zwiększona aktywność artystyczna i społeczna uczniów szkół warszawskich.

 4. Zwiększenie i zróżnicowanie ofert w obszarze edukacji kulturalnej.

 5. Podniesienie jakości programów edukacji kulturalnej i popularyzacja dobrych praktyk w tej dziedzinie.

 6. Skuteczny system gromadzenia i upowszechniania informacji o programach edukacji kulturalnej.

 7. Skuteczniejsza współpraca jednostek miasta działających na rzecz edukacji kulturalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © wpek.mdk-mokotow.pl
ZALOGUJ