Zarządzenie Nr 3923/2009

GP-0151/3923/2009

 

 

 

Zarządzenie Nr 3923/2009

Prezydenta miasta stołecznego Warszawy

z dnia 7 grudnia 2009 r.

w sprawie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591ze zm. ) w związku z § 2 uchwały Nr XXVII/871/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008 – 2012” zarządza się, co następuje:

§1

Przyjmuje się do realizacji „Warszawski Program Edukacji Kulturalnej” (WPEK) zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

 1. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej wchodzi pilotażowo w życie w roku szkolnym 2009/2010.

 2. W roku szkolnym 2009/2010 jednostki deklarują udział w pilotażu WPEK, zgłaszając do Biura Edukacji lub Biura Kultury zakres realizacji programu.

 3. Od 1 września 2010 r. Warszawski Program Edukacji Kulturalnej jest wprowadzany w szkołach i placówkach oraz instytucjach kultury prowadzonych przez m.st. Warszawa.

 

§3

 

 1. Prezydent m.st. Warszawy powołuje warszawskiego koordynatora edukacji kulturalnej w randze pełnomocnika odrębnym zarządzeniem.

 2. W dzielnicach Burmistrzowie powołują dzielnicowych koordynatorów edukacji kulturalnej; dyrektorzy szkół i placówek powołują koordynatorów edukacji kulturalnej w szkołach.

§4

 

1. Powołuje się Zespół Programowy Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w składzie:

 1. Warszawski koordynator edukacji kulturalnej - przewodniczący

 2. Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

 3. Zastępca Dyrektora Biura Kultury

 4. przedstawiciel szkół

 5. przedstawiciel placówek wychowania pozaszkolnego

 6. przedstawiciel instytucji kultury

 7. przedstawiciel organizacji pozarządowej.

 

2. Podstawowe zadania Zespołu to: wprowadzenie programu, inicjowanie przedsięwzięć związanych z programem, opiniowanie programów i projektów edukacji kulturalnej, rekomendowanie dobrych praktyk i ciekawych inicjatyw.

 

§5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się na poziomie szkoły, placówki, instytucji kultury dyrektorowi jednostki, na poziomie dzielnicy Burmistrzowi Dzielnicy, na poziomie m.st. Warszawy Dyrektorowi Biura Edukacji we współpracy z Dyrektorem Biura Kultury oraz warszawskiemu koordynatorowi edukacji kulturalnej po powołaniu przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 

§6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezydent m.st. Warszawy

/-/Hanna Gronkiewicz-Waltz

Copyright © wpek.mdk-mokotow.pl
ZALOGUJ